logo ok1

 

 herb1

bip

 

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

rodzicuonet

Zlote liceum 2019

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza,
że I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach
jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce
sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników
PERSPEKTYWY 2019
i przysługuje mu tytuł
"ZŁOTEJ SZKOŁY 2019"

logobrazok

150 letnia tradycja....
kadra pedagogiczna na najwyższym poziomie...
wiele miłych chwil i wspomnienia na całe życie...
wyniki maturalne naszych absolwentów zawsze są OK :)...
SKKT pana mgr R. Cmunta, które "łączy"....
kształcenie na najwyższym poziomie...
pracownie, których klimatu się nie zapomina...
szkolny wolontariat pod opieką mgr Barbary Boguń...
Comenius i jego główna dowodząca mgr Monika Włoch :)...
A "Peryskop" niespodziewanie się wynurza i uważnie obserwuje...
u "Szefa"...

 

wiarygodnaszkola lowadowice1aoki  

comenius1aok

wirtualny

 pnwm1aa  

maratonplywackiok
 

Zasady rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych

Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów (maksymalnie 200)

100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

                 (zawarta w zaświadczeniu o wynikach egzaminu).

100 pkt. - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły

SCHEMAT PODZIAŁU PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO LICEUM

KRYTERIA:

ŚWIADECTWO (motywacyjny charakter do zdobywania wiedzy i aktywności przez cały etap edukacyjny)

 • Aktywność na rzecz innych ludzi                                              - 3 pkt.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem      - 7 pkt.
 • Szczególne osiągnięcia                                                          - 18 pkt.
 • Wynik z języka polskiego                                                       - 18 pkt.
 • Wynik z matematyki                                                             - 18 pkt.
 • Wynik z I przedmiotu                                                            - 18 pkt.
 • Wynik z II przedmiotu                                                           - 18 pkt.

                                                                                                     max 100 pkt

 

OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

 • ocena celująca             – 18 pkt.
 • ocena bardzo dobra      – 17 pkt.
 • ocena dobra                – 14 pkt.
 • ocena dostateczna         – 8 pkt.
 • ocena dopuszczająca     – 2 pkt.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu)

       wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35,
 • matematyki mnoży się przez 0,35,
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. M. WADOWITY W WADOWICACH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

4 LETNIE PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

1) od 25 kwietnia 2019 r.  do 10 czerwca 2019 r. (poniedziałek) do godz. 15:00

     Składanie wniosku o przyjęcie do Liceum wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2)  od 21 czerwca 2019 r. (piątek) do 25 czerwca 2019 r. (wtorek) do godz. 15:00

     Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Liceum o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

3)  od 25 kwietnia 2019 r. (czwartek) do 27 czerwca 2019 r. (czwartek) do godz. 9:00

     Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do Liceum i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

4)  28 czerwca 2019 r. (piątek) godz.12:00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną isty kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

5) do 9 lipca  2019 r. (wtorek) do godz. 15:00

     Potwierdzanie woli podjęcia nauki w Liceum poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wcześniej.

6) 10 lipca 2019 r. (środa) godz. 12:00

     Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną isty kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

7) od 11 lipca 2019 r. (czwartek) do 23 sierpnia 2019 r. (piątek) godz. 12:00

     Rekrutacja uzupełniająca.