logo ok1

 

 herb1

bip

 logo szk pam

fb1

 

zwolnien

 

logowanie

 

XxY

 

rodzicuonet

Zasady rekrutacji dla uczniów szkół podstawowych 2020

Zasady rekrutacji do I Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Wadowity w Wadowicach

O przyjęciu do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów (maksymalnie 200)

100 pkt. – liczba punktów możliwa do uzyskania za egzamin ósmoklasisty

                 (zawarta w zaświadczeniu o wynikach egzaminu).

100 pkt. - wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły

SCHEMAT PODZIAŁU PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO LICEUM

KRYTERIA:

ŚWIADECTWO (motywacyjny charakter do zdobywania wiedzy i aktywności przez cały etap edukacyjny)

 • Aktywność na rzecz innych ludzi                                              - 3 pkt.
 • Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem      - 7 pkt.
 • Szczególne osiągnięcia                                                          - 18 pkt.
 • Wynik z języka polskiego                                                       - 18 pkt.
 • Wynik z matematyki                                                             - 18 pkt.
 • Wynik z I przedmiotu                                                            - 18 pkt.
 • Wynik z II przedmiotu                                                           - 18 pkt.

                                                                                                     max 100 pkt

 

OCENY Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH (wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej)

 • ocena celująca             – 18 pkt.
 • ocena bardzo dobra      – 17 pkt.
 • ocena dobra                – 14 pkt.
 • ocena dostateczna         – 8 pkt.
 • ocena dopuszczająca     – 2 pkt.

WYNIKI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY (zawarte w zaświadczeniu o wynikach egzaminu)

       wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu następujących przedmiotów:

 • języka polskiego mnoży się przez 0,35,
 • matematyki mnoży się przez 0,35,
 • języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,30.

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. M. WADOWITY W WADOWICACH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szanowni Państwo!

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN aktualizującym wcześniejsze Rozporządzenie MEN dotyczącym rozwiązań na COVID-19, mamy aktualnie taki przepis: Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z wyjątkiem publicznych szkół policealnych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół dla dorosłych, jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Źródło: http://www.dziennikustaw.gov.pl/D2020000065701.pdf

Zatem wszystkie zarządzenia kuratorów w zakresie terminów od 10.04.2020 już nie obowiązują! Czekamy zatem na nowe wytyczne w tej sprawie.